Nazisternas partiprogram

Antaget i München 1920 förblev detta det tyska nazistpartiets (NSDAP) partiprogram till slutet 1945.

Parenteser i originaltexten; klammer översättarens kommentarer

 


 

1. Vi kräver att alla tyskar förenas i ett Stortyskland på grundval av folkens självbestämmanderätt.

2. Vi kräver att det tyska folket jämställs med andra nationer samt att fredsavtalen i Versailles och St Germain upphävs.

3. Vi kräver jord och land (kolonier) för att försörja vårt folk och tillgodose bosättning av vårt befolkningsöverskott.

4. Endast folktyskar [Volksgenosse] kan bli medborgare. Folktysk kan endast den vara som är av tyskt blod, oavsett religion. Därför kan ingen jude räknas som folktysk.

5. Den som inte är medborgare skall endast kunna bo som gäst i Tyskland och måste lyda under utlänningslagen.

6. Rättigheten att utöva inflytande över statens styre och lagstiftning tillkommer endast medborgarna. Därför kräver vi att offentliga tjänster, oavsett av vilken art, såväl i stat och län [Land] som kommuner [Gemeinde], endast skall kunna tillträdas av medborgare. Vi är motståndare till det korrumperande parlamentskulturen som tillsätter poster efter partitillhörighet istället för efter karaktär och lämplighet.

7. Vi begär att staten skall vara förpliktigad att i första hand sörja för medborgarnas försörjningsmöjligheter och levnadsvillkor. Om det inte är möjligt att försörja hela befolkningen i staten, skall de som tillhör främmande nationer (icke-medborgare) utvisas ur riket.

8. Varje invandring av icke-tyskar skall förhindras. Vi kräver att alla icke-tyskar som invandrat till Tyskland sedan den 2 augusti 1914 omgående skall tvingas att lämna riket.

9. Alla medborgare måste ha lika rättigheter och skyldigheter.

10. Varje medborgares främsta plikt måste vara att träna sig andligt och fysiskt. Den enskildes handlande får inte strida mot det allmännas intresse, utan måste inom ramen för helheten vara till nytta för alla. Därför kräver vi:

11. Avskaffandet av arbetsfria inkomster, brytandet av ränteslaveriet. * [Se not nedan]

12. Med hänsyn till de enorma offer i egendom och blod som varje krig fordrar av folket. måste det personliga berikandet på krig betecknas som förbrytelse mot folket: Därför kräver vi fullkomlig indragning av alla krigsvinster. * [Se not nedan]

13. Vi kräver ett förstatligande av alla (hitillsvarande) företagsstiftelser (Trusts). * [Se not nedan]

14. Vi kräver vinstandelar i storföretagen. * [Se not nedan]

15. Vi kräver en omfattande utbyggnad av äldreomsorgen.

16. Vi kräver upprättandet av en sund medelklass, den omedelbara kommunaliseringen av storvaruhusen och ett uthyrande av dessa till låga priser till småföretagare, och att största uppmärksamhet skall ägnas småföretagare vid inköp från stat, län [Land] och kommuner.

17. Vi kräver en till våra nationella behov anpassad jordreform, instiftandet av en lag för expropration utan ersättning av jord för allmänintresset. Avskaffandet av jordräntan och förhindrandet av markspekulation.* [Se not nedan]

18. Vi kräver en skoningslös kamp mot de som genom sin verksamhet skadar allmänintresset. Gemena folkförbrytare, ockrare, profitörer etc måste bestraffas med döden, utan hänsyn till religion eller ras.

19. Vi kräver att den på en materialistisk världsordning vilande romerska rätten ersätts av en tysk allmänrätt.

20. För att göra det möjligt för varje begåvad och flitig tysk att nå högre bildning och därmed vinna tillträde till ledande position, skall staten sörja för en grundlig utbyggnad av hela folkbildningsväsendet. Läroplanerna vid alla bildningsanstalter skall anpassas till det praktiska livets krav. Omfattandet av statstanken (genom studier av medborgarkunskap) måste läras ut redan i början av skolgången. Vi kräver att särskilt begåvade barn till fattiga föräldrar utbildas på statens bekostnad utan tanke på föräldrarnas stånd eller yrke.

21. Staten måste sörja för att höja folkhälsonivån genom att skydda modern och barnet, genom förbud mot barnarbete, genom införandet av fysisk utbildning medelst lagstadgad idrotts- och sportplikt, genom omfattande stöd till alla föreningar som ägnar sig åt kroppslig utbildning av ungdomar.

22. Vi kräver avskaffandet av yrkestrupperna och bildandet av en folkarmé.

23. Vi kräver lagstiftning mot medvetna politiska lögner samt dessas spridning genom pressen. För att möjliggöra skapandet av en tysk press, kräver vi:

a. samtliga redaktörer och medarbetare på tidningar som ges ut på det tyska språket, måste vara tyska medborgare,

b. icke-tyska tidningar måste för att ges ut inhämta ett uttryckligt tillstånd från staten. De får ej ges ut på det tyska språket,

c. varje finansiering eller inflytande från icke-tyskar skall vara olagligt, och vi kräver att överträdelse häremot skall leda till stängning av ifrågavarande tidningsföretag samt ett omedelbart utvisande av de inblandade icke-tyskarna ur riket.

Tidningar som strider mot det allmännas väl skall förbjudas. Vi kräver lagstiftning mot de inriktningar inom konst och litteratur som utövar ett korrumperande inflytande på vårt folkliv, samt att evenemang som bryter mot detta krav skall förbjudas.

24. Vi kräver fullständig frihet för alla religionsinriktningar, såvida dessa inte gör en fara mot statens bestånd eller för den germanska rasens sedlighets- och moralkänsla.

Partiet som sådant vilar på en positiv kristendoms grundvalar, utan att binda sig till någon bestämd religiös inriktning. Det bekämpar den judisk-materialistiska andan i och omkring oss och är övertygat om att ett bestående tillfrisknande av vårt folk endast kan åstadkommas från det inre på grundval av:

Det allmännas bästa framför egennyttan.

25. För att åstadkomma allt detta kräver vi: Upprättandet av en stark centralmakt i Riket.  Det politiska centralparlamentets villkorslösa auktoritet över hela Riket och dess allmänna organisation.

Upprättandet av stånds- och yrkeskammare för verkställandet av Rikets ramlagstiftning i de olika tyska förbundsstaterna.

Partiets ledare lovar att, om nödvändigt med det egna livet som insats, hänsynslöst kämpa för förverkligandet av dessa punkter.

München, den 24 februari 1920.

 


 

Översättarens kommentar

* Det tyska nazistpartiet var ett utpräglat populistiskt parti, dvs man gjorde anspråk på att stå ”över klassmotsättningarna” och gav frikostigt löften till höger och vänster som man hoppades skulle förena alla tyskar, oavsett klasstillhörighet. Ett uttryck för detta var partinamnet, ”national-socialister”, där man helt enkelt satte ihop de två stora dominerande politiska riktningarna: Borgarklassens nationalism och arbetarklassens socialism. I sin praktik visade sig nazistpartiet vara enbart extremt nationalistiskt och raka motsatsen till socialism.

Punkterna 11-14 samt 17 i ”25-punktsprogrammet” är uttryck för tomma löften som riktades till de många miljoner arbetare i Tyskland som såg de stora kapitalisternas och de rika jordägarnas skuld till inte bara första världskriget, utan även till de fattigas elände. I själva verket var nazistpartiet ett parti för just storföretagarna, och mottog också frikostigt ekonomiskt stöd från många stora företag. (Se t.ex. boken Hitler & IG Farben av Joseph Borkin.)

Den 13 april 1928 såg sig Hitler tvungen att ”förtydliga” punkt 17 i NSDAP:s program med följande kommentar:

”På grund av våra motståndares illvilliga tolkningar av punkt 17 i NSDAP:s program, är följande förklaring nödvändig: Eftersom NSDAP fundamentalt bygger på principen om privategendom, syftar ’expropration utan ersättning’ endast på skapandet av möjliga lagliga medel för att expropriera, där så är nödvändigt, land som förvärvats illegalt, eller som inte sköts i enlighet med det nationella välståndets behov. Det syftar därför i första hand på judiska företag som ägnar sig åt markspekulation.”

Till artikeln "Förintelsens bakgrund"

Till NSDAP:s partiprogram på originalspråket, från Deutsches Historisches Museum

 


Christer Bergström, 2009


 

Till startsidan för Andra världskriget - så man förstår

Till sidan med mina texter om andra världskriget