Anvisningar för skrivande av uppsats/rapport

 

Din rapport ska vara skriven med Times New Roman, storlek 12 och radavstånd 1½, samt ha följande disposition, i nedan nämnd ordning:

 

Framsida

Du ska ha en framsida. Där ska naturligtvis titeln på din uppsats finnas, liksom ditt namn och klass. Här bör även din lärares namn stå.

 

Innehållsförteckning

 

Abstract och nyckelord

När du genomfört din studie, ska du författa en sammanfattning (eng. ”abstract”) av rapporten. Din sammanfattning ska innehålla något från rapportens olika avsnitt. Tips: försök att sammanfatta inlednings-, metod- resultat- och diskussionsavsnitten med ett par meningar vardera. Din Abstract avslutas med fem nyckelord på engelska som tillsammans representerar din uppsats. Använd max 120 ord till din Abstract.

Inledning

I inledningen ska du beskriva:

* Syftet med rapporten: varför gör du denna undersökning?

* Problemformulering: Vad är det du vill ta reda på? Din rapport måste utgå från dessa frågeställningar. Därför är det väldigt viktigt att inledningsvis noggrant fundera igenom dina frågeställningar. Tänk på att avgränsa dina frågeställningar! Diskutera frågeställningarna med din lärare innan du går vidare.

* Hypotes: Din hypotes ska vara en möjlig lösning på din frågeställning. Hypotesen ska bygga på viss kunskap om det du ska undersöka, den ska alltså vara rimlig.

Material och metod  

Här ska du beskriva vilket material du använt i din rapport, och vilka metoder du använt för att finna materialet och för att nå dina resultat. Detta avsnitt är till för att läsaren ska kunna bedöma ditt tillvägagångssätt och eventuellt kunna bemöta rapporten.

Forskningsläge

Presentera annan forskning som gjorts inom det område som du valt att studera. Ju högre upp i utbildningen som du skriver rapporten, desto större ställs kraven på utförlighet i detta.

Resultat

Resultat utgörs av en faktadel där du presenterar resultatet av den empiriska undersökning som du gjort – den information du har hittat och valt ut. Här ska du inte skriva om dina egna åsikter utan presentera det objektivt (som i ett referat). Det är viktigt att du använder dig av strikta referenser till dina källor. När man använder material från källor är det viktigt att tala om varifrån det kommer. Gör man inte det kan informationen uppfattas som din egen och det räknas då i sin tur som fusk. Man får aldrig använda någon annans material utan att tala om var det kommer från!

När du i en text ska använda dig av flera olika källor räcker det inte med att ha dessa i en källförteckning. Som läsare måste man veta vilken information som kommer från vilken källa.

När man redogör för information som man fått från en annan källa kan man göra det på två olika sätt:

Referera – när du referera använder du innehållet men formulerar om det med egna ord.

Citera – när du citerar skriver du ordagrant av källan. Alltid citationstecken!

I uppsatsens faktadel ska du koncentrera dig på att referera, men det innebär inte att du inte kan använda dig av citat. Tänk dock på att välja citaten med omsorg; välj citat som är slagkraftiga och verkligen säger något, och som inte är för långa. Att citera långa stycken rakt av får du inte göra!

Vare sig du refererar eller citerar krävs en källhänvisning. När du gör det så sätter du in författarens efternamn och bokens/artikelns utgivningsår inom parentes efter informationen. Är det en bok måste du också ange den exakta sidan.
T ex: …och pojken avlutar sin historia med orden: ”jag vill alltid leva så här” (Ekström, 2004, s. 27).
… detta lär ha kostat 40 000 algerier livet (Bergström, 2007, s. 216). 

Du kan också använda dig av så kallade referatmarkeringar för att ange källan. Exempel på sådana markeringar är: Olsson (1997, s. 27) skriver i sin artikel att… Vidare menar Ekström (2004, s. 44) att… Avslutningsvis hävdar Nilsson (2001, s. 12) att…
 
Se vidare särskilda anvisningar för referenser.

Avslutande diskussion

I detta avsnitt ska du ge din syn på ämnet. Du ska svara på frågeställning och reflektera över/diskutera det du ha kommit fram till. Det är viktigt att denna del står i proportion till resten av uppsatsen eftersom den är mycket viktig. Det är här du ska använda informationen för att dra slutsatser och presentera vad du kommit fram till.

Ibland har man i uppsatser en separat avslutning. Det behövs inte här men tänk på att det ändå tydligt ska framgå när uppsatsen är slut (språkligt alltså!). Till detta kan man använda uttryck som: Avslutningsvis vill jag…Till sist… Slutligen… Sammanfattningsvis…

Källförteckning

Din uppsats ska avslutas med en källförteckning. Dessa saker ska ingå:

Författarnamn, utgivningsår (inom parentes), boktitel (kursiv stil), utgivningsort och förlag. På följande vis:
Writer, N.N. (2008). This is a Book. Eskilstuna: St Eskils förlag.

Tidskrift/artikel Författarnamn, utgivningsår (inom parentes), artikels titel, tidskriftens namn (kursiv stil) och nummer.

Internet: Ange hela hemsideadressen och det datum då du hämtat informationen (inom parentes). Använder du en sida som t ex Nationalencyklopedien anger du det och det sökord du använt, t.ex.: www.ne.se (sökord: FN)

Bilagor

Här ska du lägga in bilagor som du hänvisar till i avsnitten Resultat och Material och metod. Har du t.ex. gjort en enkätundersökning, ska enkätfrågorna finnas med bland bilagorna. Bilagorna ska numreras i samma ordning som de förekommer i din rapport.

 


Du kan hitta bra tips på sidan Uppsatsguide & uppsatsordlista på uppsatser.se. Du kan även hitta en del tips på sidan Att skriva vetenskaplig text på hemsidan för Helsignfors universitet.

 


 

Tillbaka till startsidan för kurs- och lektionsplanering