Därför behövs boken Arnhem 1944

Varför en ny bok om operation ”Market Garden” när det redan finns så många? Frågan är berättigad. Men svaret är också enkelt:

Därför att all tidigare historieskrivning som behandlar hela operation ”Market Garden” helt enkelt ger en felaktig bild och saknar avgörande bitar.

Det är ett djärvt påstående, men det motsvaras av det som framgår i boken Arnhem 1944. Varje läsare som är bekant med tidigare skildringar av ”Market Garden” kommer vid en läsning av Arnhem 1944 att märka att denna bok verkligen behövs. Den behövs för att ställa historieskrivningen till rätta. Den behövs eftersom all tidigare historieskrivning som behandlar hela operation ”Market Garden” ger en snedvriden bild på grund av att en mängd mycket betydelsefulla händelser under operation ”Market Garden” faktiskt inte funnits med i tidigare historieskrivning.

Nedan följer några få exempel på skeenden som var helt avgörande för slagets utgång som inte funnits med i tidigare historieskrivning, och som är anledningen till att boken Arnhem 1944 behövde skrivas.

 

 

Amerikanerna släppte den viktiga bron i Nijmegen!

* Om amerikanerna hade hållit bron i Nijmegen när det brittiska pansaret nådde fram den 19 september (på operationens andra dag) skulle operation ”Market Garden” med all sannolikhet ha lett till fullständig framgång. Detta skulle inte bara ha räddat den brittiska luftburna divisionen i Arnhem från undergång, utan kunde mycket väl ha förkortat kriget med ett halvår.
Ett totalt avgörande faktum som ”försvunnit” i all tidigare historieskrivning är att amerikanerna faktiskt tog bron redan den första dagen – och själva valde att överge den, utan att det egentligen fanns några tyska förband i närheten! Som fakta visar – uppbackat av en stor mängd samstämmiga primärkällor som redovisas i boken ”Arnhem 1944” – finns det inget som tyder på att amerikanerna inte skulle ha kunnat hålla denna bro från och med operationens första dag.

Vad beror detta på?

Detta är bara ett exempel på en mängd mycket betydelsefulla händelser under operation ”Market Garden” som faktiskt har försvunnit i historieskrivningen – men som nu kommer fram genom boken Arnhem 1944.

Anledningarna till att så många avgörande fakta försvunnit i all tidigare historieskrivning är många och diskuteras i bokens förord, men vi ska inte gå närmare in på det här och nu.

För att bara nämna några ytterligare exempel på mycket betydelsefulla händelser som inte framkommit i tidigare historieskrivning, och som därför gett en hittills skev bild av operation ”Market Garden”:

Ofattbara misstag

* ”Market Garden” kunde även ha lyckats om det inte varit för två allvarliga misstag hos amerikanska 101. luftburna divisionen: Dels väntade man onödigtvis så länge med att besätta en avgörande bro så att tyskarna hann samla sig till att spränga den – något som kunde ha undvikits om amerikanerna inte gjort halt helt i onödan på eftermiddagen den 17 september. Nästa dag tog amerikanerna nästan utan motstånd staden Eindhoven på den andra sidan om denna demolerade bro, men stannade upp där och förhåll sig passiva – istället för att hjälpa den brittiska pansardivisionen, som några kilometer söderut hade hejdats av tyska pansarvärnskanoner. Det låter som en osannolik klåparaktighet – och det är kanske just på grund av denna pinsamma brist på kompetens i den amerikanska ledningen som denna historia inte har berättats tidigare. Slutresultatet blev att det brittiska pansaret förlorade en hel dag under sin framryckning. Om så inte varit fallet, hade britterna ensamma kunnat komma fram till och ta Nijmegenbron i tid för att undsätta den avskurna luftburna förbanden i Arnhem – och kröna ”Market Garden” med fullständig framgång.

 

* En annan avgörande faktor till att ”Market Garden” misslyckades är att den brittiska luftburna divisionen kastade bort sin möjlighet till framgång genom att efter bara några timmar den första dagen låta sin huvudstyrka göra halt. Endast på grund av detta blev en ensam bataljon omringad och förintad vid Arnhembron. Även detta har ”försvunnit” i all annan historieskrivning.

* Ytterligare en avgörande faktor till att ”Market Garden” misslyckades är att ledningen för den brittiska gardespansardivisionen också gav order om halt efter bara några timmar den första dagen. Allt pekar på att gardespansardivisionen i annat fall hade kunnat komma fram till och ta Nijmegenbron i tid för att undsätta den avskurna luftburna förbanden i Arnhem – och kröna ”Market Garden” med fullständig framgång.

 

En tysk insats som "försvann"

* Ytterligare en förmodligen avgörande faktor till att ”Market Garden” misslyckades är insatsen av en stridsstyrka på endast 13 tyska SS-soldater väster om Arnhem. Den roll de spelade är så dramatisk att jag inte berättar mer här, utan ”det får man läsa om i boken”. Även deras avgörande roll har ”försvunnit” i all annan historieskrivning.

 

Falska uppgifter om tyska stridsvagnar

* Det talas om att den brittiska luftburna divisionen landade på två tyska SS-pansardivisioner. Faktum är att primärkällor visar att dessa tyska pansardivisioner inte hade en enda operationsduglig stridsvagn. Till och med Cornelius Ryans uppgifter visar sig vid en närmare granskning vara inkorrekta.

* Uppgiften om att brittisk flygspaning upptäckte tyska stridsvagnar vid Arnhem (i Ryans bok ”En bro för mycket”)och, inte minst populariserat genom filmen med samma namn) är helt enkelt felaktig. Det räcker med att undersöka i det brittiska arkivet för flygspaning för att kunna konstatera att ingen flygspaning upptäckte några tyska stridsvagnar vid Arnhem under veckorna före ”Market Garden”.

 

Nya och omvälvande fakta

Det finns en stor mängd liknande exempel. Kort sagt: Arnhem 1944 var helt enkelt tvungen att skrivas på grund av alla nya och omvälvande fakta som presenteras. Allt underbyggt av en stor mängd samstämmiga primärkällor som redovisas i boken. Faktum är att Arnhem 1944 i stort sett enbart bygger på noggrant redovisade primärkällor från ett stort antal arkiv.

 

Enskilda personers öden

Boken är samtidigt inte någon akademisk avhandling – jag har i större utsträckning än i någon av mina tidigare böcker (med undantag för rena biografier) låtit enskilda personers öden och människors egna upplevelser på ”marknivå” låtit prägla berättelsen. Det är absolut den mest lättlästa bok jag skrivit på grund av detta.

 

Primärkällor

I ett avseende har jag dock haft en akademisk avhandlings ambition: Det har varit min ambition att ta del av så mycket som möjligt av det tillgängliga arkivmaterialet kring ”Market Garden”. Även om detta är i det närmaste omöjligt – med tanke på den uppsjö av små veteranföreningar, förbandsarkiv och lokala hembygdsarkiv som innehåller en del relevant material – tror jag mig kunna säga att materialet till denna bok bygger på den absoluta merparten av de officiella arkiven, inklusive en del mindre arkiv. Till grund för del 1 i Arnhem 1944 ligger bland annat material från ett 20-tal officiella arkiv samt förstahandsdokument från ett stort antal privata arkiv.

 

Tillägnad Cornelius Ryan

Samtidigt är boken tillägnad Cornelius Ryan, författaren till ”En bro för mycket”. Det kan tyckas motsägelsefyllt eftersom jag i stort sett ”sågar” hans klassiska verk. Här är ett utdrag ut förordet till bokens del 1:

Utöver det stora antal veteraner som jag själv träffat och intervjuat eller brevväxlat med, eller ställt frågor till via ombud under de senaste fyra decennierna, har det i just fallet med operation ”Market Garden” funnits ytterligare en unik guldgruva med veteranernas egna berättelser, och det är den irländsk-amerikanske krigskorrespondenten och författaren Cornelius Ryans kvarlåtenskap.

Cornelius Ryan slog världen med häpnad med The Longest Day (Den längsta dagen) – den mycket detaljerade boken om invasionen av Normandie, som på den tiden (1959) var tämligen unik med sina skildringar från båda de krigförande sidornas perspektiv. Några år senare utkom Ryan med sin bok om slaget om Berlin, men som mest känd har han blivit för sitt sista storverk om andra världskriget, A Bridge Too Far – En bro för mycket – om operation ”Market Garden”. Innan denna kom ut 1974, var operation ”Market Garden” inte särskilt känt i den gängse historieskrivningen, och i den mån ämnet behandlades, präglades skildringarna av segrarens sätt att skriva historia. Helt uppenbart var det Ryans ambition att komma tillrätta med båda dessa faktorer, och han lade ned ett enormt arbete på att tränga djupt ned i det tillgängliga materialet – på båda sidor.

Cornelius Ryans passionerade skrivande av sin bok ägde rum i en kapplöpning mot den dödliga sjukdom som fått grepp om honom. Måhända ledde detta till att han gav ut den innan han egentligen var färdig med sitt arbete. När boken kom ut i januari 1974 hade Ryan elva månader kvar att leva.

Ryan testamenterade sin kvarlåtenskap i form av grundforskning inför denna bok till universitetet i Ohio, USA. Denna samling – The Cornelius Ryan Collection of World War II Papers på Mahn Center for Archives and Special Collections, Ohio University Libraries – visar på det ofantliga och mycket noggranna forskningsarbete som Ryan lade ned inför denna bok. Samlingen består av en imponerande mängd utskrivna intervjuer eller brevväxling med veteraner, rapporter som skrivits både före och efter kriget, militära studier, olika andra dokument, etc, systematiskt samlat i omkring 1 500 mappar och 148 lådor.

Även om jag själv ägnat många år och otaliga resor åt grundforskning inför denna min egen bok om operation ”Market Garden”, kan mitt forskningsmaterial i omfång inte på något vis mäta sig med Cornelius Ryans. Jag tvivlar på att det finns någon annan skribent om andra världskriget som skaffat sig ett så omfattande grundmaterial om ett och samma kapitel. Ryans material är insamlat av honom själv redan under kriget, och därefter under hela perioden fram till hans bortgång. Det sista dokumentet, en brevväxling mellan Ryan och den brittiskefallskärmsjägar-veteranen John Frost, är daterat 7 november 1974 – sexton dagar före Ryans för tidiga bortgång (vid 54 års ålder).
Det faktum att Ryan fortsatte sitt forskningsarbete kring ”Market Garden” även efter det att boken blivit utgiven, tyder på att han själv kan ha ansett att han inte var riktigt färdig, att hans första bok bara var en slags preliminär utgåva. Hur det var med den saken lär vi aldrig få veta, men en genomgång av The Cornelius Ryan Collection visade att där finns mycket stora mängder material som Ryan inte tagit med i sin bok. Om inte boken utgivits under författarens egen kapplöpning mot sin egen dödliga sjukdom, skulle man vara frestad att tro att Ryan helt enkelt inte kunde överblicka sitt eget ofantliga material. En ordentlig djupdykning i detta material visar nämligen att där inte bara finns väldigt mycket som Ryan inte använde i sin bok, utan en hel del av detta motbevisar några av de teser som Ryan själv driver i sin bok. Vi kan nog vara fast förvissade att om Ryan besparats denna tragiska sjukdom, skulle han ha ägnat ytterligare några år på arbetet med sin bok om ”Market Garden”, och att den därmed skulle ha försett oss med en hel del andra slutsatser än vad som nu blev fallet.

Att Cornelius Ryan donerade sitt rika material till allmänhetens tillgång på universitetet i Ohio i förhoppningen om att andra skulle ta vid där han slutade och med hjälp av det material han förmodligen inte hann ta med i sin bok fullborda hans eget arbete. En noggrann genomgång av dels Ryans kvarlåtenskap och dels den tillgängliga litteraturen i ämnet visar dock att det är helt uppenbart att så inte varit fallet.


En flod av nya böcker om ”Market Garden” har getts ut sedan 1974, och många av deras författare – ingen nämnd, ingen glömd – har gjort ett förtjänstfullt arbete i att ta fram ny forskning. Men det framstår som tämligen uppenbart att ingen tidigare har försökt att gå igenom The Cornelius Ryan Collection i dess helhet för att publicera för allmänheten de viktiga pusselbitar som Ryan tog fram men aldrig hann använda sig av i sin bok.

 

Läs mer om Del 2 här

Beställ boken här - få den inom några dagar!

Eller köp den i bokhandeln eller på nätet.

För mer information: Kontakta författaren genom att skicka ett mail.

Information om författaren Christer Bergström

 

Klicka här för att komma tillbaka sidan om Arnhem 1944